İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Politikaları

Liderlik, Yönetim ve Kalite

 • Liderlik, yönetim ve kalite başlıkları altındaki faaliyetleri üniversitemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Bölüm kurullarında gerekli konular görüşülür ve görev tanımları yapılır.
 • Yönetimde süreklilik ve istikrar için bölüm yönetimine ilişkin gidişat ve hedefler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle paylaşılır.

Eğitim ve Öğretim Politikası

 • Öğretim programı küresel ve ulusal eğitim, medya, sanat ve yayıncılık gibi sektörlerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanır ve gerektiğinde güncellenir.
 • İkinci yabancı dil eğitimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda belirtilen seviyeler göz önünde bulundurularak tasarlanır ve verilir.
 • Entelektüel altyapı, yabancı dil ve kültür, edebiyat bilgisi, eleştirel yorumlama, edebiyat kuramları, dilbilimi ve akademik araştırma başlıkları altında farklı derslerin sunulduğu, modüler bir öğretim programı uygulanır.
 • Batı edebiyatı ve kuramları alanında gelişmeler yakından takip edilir ve akademik araştırma ve yorumlama için gerekli araştırma yöntemleri, uygulama ve teknolojik kaynakların kullanımı becerilerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür.

Araştırma ve Geliştirme Politikası

 • Bilimsel araştırma ve yayın etiği esasları çerçevesinde batı edebiyatı ve kuramları alanında araştırma ve güncel çalışmaların taraması yapılır.
 • Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz İngiliz Dili ve Edebiyatı alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapmaya ve araştırmalarını nitelikli yayınlara dönüştürmeye teşvik edilir.
 • Uygulamalı alanı desteklemek amacıyla akademi ve dil hizmetleri, yayıncılık, sanat ve medya sektörü arasında bağ kurulur.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Öğretim programı tasarlanırken toplumun ihtiyaçları ve İngiliz dili ve edebiyatı alanın topluma sunacağı katkılar göz önünde bulundurulur
 • Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerinin topluma hizmet amaçlı faaliyetleri desteklenir.
 • Dış ve iç paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenir ve İngiliz dili ve edebiyatı alanı ve ilgili olduğu mesleklere ilişkin bilgiler topluma açık alanlarda paylaşılır.

Uluslararasılaştırma Politikası

 • Öğretim üyelerimizin Erasmus+ programı kapsamında akademik personel hareketliliğine katılması teşvik edilir.
 • Öğretim üyeleri uluslararası projelerde yer almaya ve nitelikli uluslararası dergilerde yayın yapmaya teşvik edilir.
 • Öğrencilerimizin Erasmus+ programı kapsamında öğrenci değişim programlarına katılımı için gerekli zemin hazırlanır ve katılımları desteklenir.